Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Paul Meijering Metalen B.V. 2023

1. Definities 

Paul Meijering Metalen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paul Meijering Metalen B.V., statutair gevestigd te Culemborg en kantoorhoudende te Zaltbommel; 

Koper: Degene met wie Paul Meijering Metalen een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten; 

Goederen/het geleverde: Alle goederen en materialen geleverd of te leveren door Paul Meijering Metalen; 

Voorraad goederen: Goederen die zonder enige vorm van bewerking door Paul Meijering Metalen direct uit voorraad kunnen worden geleverd; 

Speciaal bestelde goederen: Goederen die niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd op het moment van het plaatsen van de order en/of goederen die op verzoek van de Koper door Paul Meijering Metalen worden ingekocht en/of vervaardigd; 

Gedeclasseerd materiaal: Alle goederen en materialen exclusief certificaat geleverd of te leveren door Paul Meijering Metalen en aangeduid als onder meer, maar niet uitsluitend, tweede keus en surplus materiaal. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Paul Meijering Metalen en Koper. 

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Paul Meijering Metalen en Koper, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door Paul Meijering Metalen. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van toepassing. 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

2.3 In geval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend is. 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Paul Meijering Metalen zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Paul Meijering Metalen behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

3.2 Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door Paul Meijering Metalen dan wel zodra Paul Meijering Metalen is begonnen met de uitvoering van de door de Koper geplaatste order. 

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, almede toezeggingen binden Paul Meijering Metalen slechts indien zij schriftelijk door Paul Meijering zijn bevestigd. 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten. 

4.3 Paul Meijering Metalen heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

4.4 De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden. 

5. Levering en leveringstermijnen

5.1 Levering van de goederen vindt plaats ex Works en bij franco aflevering door afgifte aan de eerste vervoerder, tenzij schriftelijk een andere wijze van levering overeenkomstig Incoterms 2010 is overeengekomen. 

5.2 Levering franco geschiedt ongelost, zodat de Koper verantwoordelijk is voor het lossen van de lading. 

5.3 De Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de Koper. Paul Meijering Metalen is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen bij Koper. 

5.4 De leveringstermijn is indicatief en schept dus geen fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt Paul Meijering Metalen pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld. 

5.5 In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Paul Meijering Metalen zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen. 

5.6 Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, dienen de goederen binnen 30 dagen na bestelling te zijn afgeroepen. Na 30 dagen na bestelling heeft Paul Meijering Metalen recht op betaling. 

5.7 Paul Meijering Metalen is gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij levering op afroep. 

5.8 Paul Meijering Metalen behoudt zich het recht voor om de goederen in gedeelten te leveren. 

6. Controle en reclame

6.1 De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet ter stond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. 

6.2 De Koper dient het geleverde binnen 48 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van Koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmateriaal en/of oppervlakte beschermingsfolies van het geleverde. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de Koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan Paul Meijering Metalen schriftelijk heeft gemeld. 

6.3 Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat de Koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij Paul Meijering Metalen te worden gemeld. Na deze termijn kan Koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. 

6.4 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt. 

6.5 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen. 

6.6 De Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan Paul Meijering Metalen te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht. 

7. Betaling

7.1 De Koper ontvangt de factuur, tenzij anders overeengekomen, per e-mail op het bij Paul Meijering Metalen bekende e-mailadres. 

7.2 Er geldt een betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de Koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Paul Meijering Metalen op Koper direct en volledig opeisbaar. 

7.3 Paul Meijering Metalen kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. 

7.4 Het is Koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. 

7.5 De Koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand over het totaal openstaande factuurbedrag. 

7.6 Indien Paul Meijering Metalen door het verzuim van de Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00. 

7.7 Indien Paul Meijering Metalen in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Koper. 

7.8 Door de Koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan. 

7.9 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met Paul Meijering Metalen of indien er bij Paul Meijering Metalen anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is Paul Meijering Metalen bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de Koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden. 

8. Kwaliteit

8.1 Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt de normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd. 

8.2 Voor zover fabrikanten zich hieraan conformeren gelden de normen als tussen Paul Meijering Metalen en de Koper overeengekomen. Waar dit niet het geval is, wordt verwezen naar de productspecificatie en/of geldende normen met betrekking tot de maat- en diktetolerantie en de kwaliteiten. 

8.3 Paul Meijering Metalen staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Koper deze wil bestemmen. Ook niet indien dit doel aan Paul Meijering Metalen kenbaar is gemaakt. 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten - met inbegrip van rente en kosten - zijn voldaan. 

9.2 Paul Meijering Metalen is bevoegd om, indien de Koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Koper niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen. 

9.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Paul Meijering Metalen te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. 

9.4 Als Paul Meijering Metalen geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Paul Meijering Metalen te verpanden. 

9.5 Paul Meijering Metalen wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat Paul Meijering Metalen Koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door Paul Meijering Metalen zijn voor rekening van de Koper. 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Paul Meijering Metalen is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Paul Meijering Metalen. 

10.2 Paul Meijering Metalen is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de Koper. Onder gevolgschade wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes. 

10.3 Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Paul Meijering Metalen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. Paul Meijering Metalen is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen. 

10.4 De termijn waarbinnen Paul Meijering Metalen tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt. 

10.5 Voor zover het door Koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Paul Meijering Metalen jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de Koper zich hierbij Paul Meijering Metalen voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 

10.6 Paul Meijering Metalen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde goederen door Koper c.q. door derden. 

11. Ontbinding en retourzendingen

11.1 Paul Meijering Metalen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de Koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien een kredietverzekering om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van Koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die Paul Meijering Metalen op Koper heeft direct volledig opeisbaar. 

11.2 De Koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 12.2, niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

11.3 Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door Paul Meijering Metalen geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving. 

11.4 Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg en zonder schriftelijke specificatie door de koper aan Paul Meijering Metalen niet geaccepteerd. In geval van retournering wordt 20% van de inkoopprijs van de geretourneerde zaken gecrediteerd. 

11.5 Gedeclasseerd materiaal, geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd. 

12. Overmacht

12.1 Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers. 

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Paul Meijering Metalen opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel Paul Meijering Metalen als Koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

12.3 Indien Paul Meijering Metalen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Paul Meijering Metalen gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

13. Gedeclasseerd materiaal

13.1 Ingeval van verkoop van gedeclasseerd materiaal garandeert de verkoper niet de normale kwaliteit zoals omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden en is Koper bekend met het feit dat niet de normale kwaliteit wordt geleverd. 

13.2 Ieder recht van reclame is uitgesloten ter zake gedeclasseerd materiaal. 

14. Bewerkte goederen

14.1 Onder bewerken wordt verstaan het frezen, draaien, zagen, laseren, knippen kanten, snijden, slijpen, en/of op andere wijze bewerken van de goederen. Een en ander overeenkomstig de door Koper aan Paul Meijering Metalen ter beschikking gestelde tekening en/of documenten. Afwijkingen na bewerking worden conform de normen in de branche toegestaan. 

14.2 Paul Meijering Metalen is niet aansprakelijk voor beschadigingen of andere waardeverminderingen van de te bewerken goederen. 

14.3 Na het zagen van dunwandige buizen kan er ovaliteit optreden, hetgeen is toegestaan volgens de norm A-312/A999M-23.

14.4 Koper is gehouden de goederen binnen 7 dagen na gereed melding af te nemen. Bij gebreke daarvan heeft Paul Meijering Metalen recht op vergoeding van de door latere levering geleden schade, zoals maar niet uitsluitend de kosten van opslag. 

15. Conversie 

Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Paul Meijering gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden. 

16. Geschillen en toepasselijk recht 

16.1 Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, tenzij Paul Meijering Metalen het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.